ගෝටාගෝගම 21 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැන පොලිස් නිවේදනය

Ad Code

ගෝටාගෝගම 21 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැන පොලිස් නිවේදනය

police-notice-gotagogama
ගෝටාගෝගම 21 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැන පොලිස් නිවේදනයහඩ පටය පහතින්ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu