නව කැළණි පාලම විවෘත කිරීමේ උත්සවය Photos

Ad Code

නව කැළණි පාලම විවෘත කිරීමේ උත්සවය Photos

kelaniya-bridge-opening
නව කැළණි පාලම විවෘත කිරීමේ උත්සවය

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu