රැකියා ලබාදුන් උපාධි හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් 45,585 නම් ලැයිස්තුව

Ad Code

රැකියා ලබාදුන් උපාධි හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් 45,585 නම් ලැයිස්තුව


සුගියදා උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් වෙනුවෙන් රජය මගින් ලබාදුන් රැකියා 45,585 ලබාගත් අයගේ නම් ලැයිස්තුව මේ සමග
දිස්ත්‍රික්ක අනුව පළවේ.

1    Colombo         [මෙතැනින්]
2    Gampaha         [මෙතැනින්]
3    Kalutara         [මෙතැනින්]
4    Galle         [මෙතැනින්]
5    Matara         [මෙතැනින්]
6    Hambantota     [මෙතැනින්]
7    Kegalle         [මෙතැනින්]
8    Ratnapura         [මෙතැනින්]
9    Monaragala     [මෙතැනින්]
10    Anuradhapura     [මෙතැනින්]
11    Polonnaruwa     [මෙතැනින්]
12    Kurunagala     [මෙතැනින්]
13    Puttalam         [මෙතැනින්]
14    Matale         [මෙතැනින්]
15    Kandy         [මෙතැනින්]
16    Badulla         [මෙතැනින්]
17    Nuwaraeliya     [මෙතැනින්]
18    Ampara         [මෙතැනින්]
19    Trincomalee     [මෙතැනින්]
20    Mannar         [මෙතැනින්]
21    Jaffna         [මෙතැනින්]
22    Mulative         [මෙතැනින්]
23    Vavuniya         [මෙතැනින්]
24    Kilinochchi     [මෙතැනින්]
25    Batticalo         [මෙතැනින්]
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu