🔥 හෙට සඳුදාත් ඇඳිරි නීතිය දිවයින පුරා - අවදානම් නොවන පැති ලිහිල් කිරීම අඟහරුවාදා

Ad Code

🔥 හෙට සඳුදාත් ඇඳිරි නීතිය දිවයින පුරා - අවදානම් නොවන පැති ලිහිල් කිරීම අඟහරුවාදා

මින් පෙර ප්‍රකාශ වූ පරිදි අවදානම් නොවන කලාපවල ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට හෙට 27 සඳුදා රජය තීරණය කර තිබුණත් එය අඟහරුවාදාට කල් දමා ඇති අතර සතිඅන්තයේ දිවයින පුරා පැවති ඇඳිරි නීතිය සඳුදාටත් බලපත්වන බව
අලුත්ම නිවේදනයේ දැක්වේ.

මෙයට හේතුවී ඇත්තේ
ත්‍රිවිධ හමුදා සියළුම නිලධාරීන්ගේ සහ සෙසුනිලයින්ගේ නිවාඩු අද (26) දින සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු අවලංගු කර තිබීමත් නිවාඩු මත සිටින සියළුම නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයින් තම රාජකාරීන් සිදු කරනු ලබන කදවුරු වෙත වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී තිබීමත්ය. ඔවුන්ට රාජකාරී ස්තාන වලට පැමිණීමට පහසුවනු පිණිස මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu