දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම පරිවර්තනීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක ප්‍රධාන පියවරක් සනිටුහන් කරමින්, සිංගප්පූරුවට අයත් One World Duty Free ශ්‍රී ලංකාවේ තීරබදු රහිත සාප්පුසංකීර්ණයක් ආරම්භ කිරීමට යන අතර ඔවුන් සමග Port City Colombo ගිවිසුම් දෙකකට අත්සන් කර ඇත. එහි ඉදිකිරීම් කඩිනමින් 2023 මැද සිට අරඹන්නටත් 2023 අග විවෘත කරන්නටත් සැලසුම් කර ඇත.


ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම නගර තීරු බදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණය එය වනු ඇත.
වන් වර්ල්ඩ් ඩියුටි ෆ්‍රී (ඕඩීඑෆ්) සහ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිසම කොළඹ වරාය නගරයේ ආර්ථික කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකදී මෙම ගිවිසුම්ගතවීම සිදු කර තිබුණි.
ODF හි නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනී Keira Zhang මහත්මිය සහ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික ආචාර්ය ප්‍රියත් B. වික්‍රම ගිවිසුම් වලට අත්සන් තබා ඇත.

One World Duty Free (ODF) - සිංගප්පූරුවට අයත් omnichannel තීරුබදු රහිත ක්‍රියාකරුය. Beauty, Wellness, Spirits & Wine යන ජාත්‍යන්තර වෙළඳනාමවල සංකලනය වූ සම්මිශ්‍රණයක් පිරිනමමින් විශාල ඉඩකඩක තීරුබදු රහිත වෙළඳසැලක් Port City Colombo හි සංවර්ධනය කර පවත්වාගෙන යාමට නියමිතය.