නානුඔයදී තර්ස්ටන් සිසුන් ගිය බස් රථය අනතුරට ලක්වූ හැටි (Photos)

Ad Code

නානුඔයදී තර්ස්ටන් සිසුන් ගිය බස් රථය අනතුරට ලක්වූ හැටි (Photos)

nanu-oya-thurstan-bus-accident-nuwara-eliya
නානුඔයදී තර්ස්ටන් සිසුන් ගිය බස් රථය අනතුරට ලක්වූ හැටි (Photos)
 
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu