බදාදා (9) බ්‍රහස් (10) හා සිකු (11) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

බදාදා (9) බ්‍රහස් (10) හා සිකු (11) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

 

power-cut-shedule-november-9-10-11

බදාදා (9) බුහස් (10) හා සිකු (11) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන


A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HEREඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu