සැප්තැම්බර් 29 (බ්‍රහස්.) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

සැප්තැම්බර් 29 (බ්‍රහස්.) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-september-29
සැප්තැම්බර් 29 (බ්‍රහස්.) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන
A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu