බදාදා (28) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

බදාදා (28) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-28-september
බදාදා (28) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන
A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu