සෙනසුරාදා (01) හා ඉරිදා (02) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

සෙනසුරාදා (01) හා ඉරිදා (02) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

october-1-2-power-cut

සෙනසුරාදා (01) හා ඉරිදා (02) විදුලි කප්පාදු කලසටහනA B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu