මයින්ද මහත්තයා හදපු කුළුණ බලන්න කැටේ කඩලා අපි කොළඹ ආවේ

Ad Code

මයින්ද මහත්තයා හදපු කුළුණ බලන්න කැටේ කඩලා අපි කොළඹ ආවේ

lotus-tower
(ෆේස් බුක් උපුටනයකි)
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu