වර්ෂාව ලැබීම නිසා සිකුරාදා (5) විදුලි කප්පාදුව පැයකට සීමාකර සංශෝධනය වේ

Ad Code

වර්ෂාව ලැබීම නිසා සිකුරාදා (5) විදුලි කප්පාදුව පැයකට සීමාකර සංශෝධනය වේ

power-cut-august-5
විදුලි බලාගාර ආශ්‍රීත කලාපයේ වර්ෂා ජලය ප්‍රමාණවත්ව ලැබීම හේතු කරගෙන ඉන්ධන වල සහයට වඩා ජල විදුලි සහායෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතිය පවත්වායාමට හැකියාව ලැබීම නිසා සිකුරාදා (5) දන්වා තිබූ විදුලි කප්පාදු කාල සටහන වෙනස් කර පැයක් දක්වා අඩුකර තිබේ.නව කාලසටහන ඉහත පරිදිය.

A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu