ජුලි 04 සඳුදා හා 05 අගහරුවාදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

ජුලි 04 සඳුදා හා 05 අගහරුවාදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-july4-july5

ජුලි 04 හා 05 දිනවල විදුලි කප්පාදු කාලසටහන් ඉහතින් දැක්වේ.
A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu