සඳුදා (27) සිට පාසල් පැවැත්වීම ගැන නිල නිවේදනය

Ad Code

සඳුදා (27) සිට පාසල් පැවැත්වීම ගැන නිල නිවේදනය


එළඹෙන සඳුදා (27) සිට ජූලි 01 වනදා දක්වාවූ සතිය තුළ පාසල් පැවැත්වීම පහත පරිදි සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම්දෙයි. අදාළ නිල නිවේදනය පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu