ගෘහ සේවිකාවන් රට යන වයස 21 දක්වා අඩු කර වැඩිපුර ඩොලර් ඉපැයීමට රජය තීරණය කරයි

Ad Code

ගෘහ සේවිකාවන් රට යන වයස 21 දක්වා අඩු කර වැඩිපුර ඩොලර් ඉපැයීමට රජය තීරණය කරයි

Reducing-the-age-at-which-housemaids-leave-the-country-to-21-years

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් ගෘහ හා ගෘහ ආශ්‍රිත රැකියා සඳහා විදෙස් ගතවීමේ වයස් සීමාව සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙයි. ඒ අනුව අවම වයස 25 සිට 21 දක්වා පහත දමා ඇත.
මේ හේතුවෙන් වැඩි පිරිසකට විදෙස් ගතවීමට අවස්ථාව හා ඒ මගින් ඩොලර් ඉපැයීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.
අදාළ කැබිනට් නිල නිවේදනය පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu