කළු ගඟ අවට ගංවතුර අවදානමක් - හදිසි නිවේදනය

Ad Code

කළු ගඟ අවට ගංවතුර අවදානමක් - හදිසි නිවේදනය

Extreme-levels-of-flood-danger-were-announced-in-at-least-two-places

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිකුරාදා (13) රාත්‍රී 8 ට කළු ගඟේ ද්‍රෝණියේ ඉහළ හා මධ්‍යම ධාරා ප්‍රදේශ වලට අධික වැසි සමග ගංවතුර සම්බන්ධ අවදානම් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.
මේ සමග පළවන්නේ එම නිවේදනයයි 

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu