ඔබ අස්වෙනවා නං මං කැමතී ඔබ සමග එන්න - ඥානට වඩා මං හොඳා

Ad Code

ඔබ අස්වෙනවා නං මං කැමතී ඔබ සමග එන්න - ඥානට වඩා මං හොඳා

galleface-social-media

ඔබ අස්වෙනවා නං මං කැමතී ඔබ සමග එන්න - ඥානට වඩා මං හොඳා (from - Social media post)ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu