ඉන්ධන නැතිව කැලණිතිස්ස නවතී - විදුලි කප්පාදුව පැය දෙකහමාරයි

Ad Code

ඉන්ධන නැතිව කැලණිතිස්ස නවතී - විදුලි කප්පාදුව පැය දෙකහමාරයි

power-issue-sri-lanka

ඉන්ධන නොමැති නිසා  කැලණිතිස්ස බලාගාරයේ ජනන කටයුතු අද පස්වරුවේ සිට නතර කළ බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කියයි.

එම නිසා අද සිට දිවයිනපුරා ප්‍රදේශ ගණනාවක දිනකට පැය දෙක හමාරක විදුලිය කාන්දුවක් සිදු කරන බව ද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

ඉන්ධන  නොමැති වුවහොත් ඉදිරියේදී තවත් බලාගාරවල ජනන කටයුතු නතර කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි ද මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu