විදුලි කප්පාදු කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ Power cut shedule

Ad Code

විදුලි කප්පාදු කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ Power cut shedule

power-cut-shedule


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) සිය නිල වෙබ් අඩවියේ විදුලි කප්පාදු කාලසටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙය අද සිට බල පැවැත්වෙන බව දන්වා නැත.


නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංවිම ප්‍රකාශ කළේ ඉන්ධන හිඟය සහ විදුලි ජනක යන්ත්‍ර නොමැතිකම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් ලෙස නිෂ්පාදනය නොවීම හේතුවෙන් ඉල්ලුම් කළමණාකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවුවහොත් එම පියවර පහත දැක්වෙන කාලසටහනට පමණක් සීමා වන බවයි.  

කාලසටහන පහතින්covid-world-reportඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu