උපන් දිනේට මහින්ද රාජපක්ෂ දරු මුණුබුරන් සමග

Ad Code

උපන් දිනේට මහින්ද රාජපක්ෂ දරු මුණුබුරන් සමග

mahinda-birthday-family-photo

උපන් දිනේ දවසේ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ දරු මුණුබුරන් සමග සිටින මෙම ඡායාරූපය උඩුගත කර තිබුනේ ඇමති නාමල් රාජපක්ෂයි.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu