බදාදා කොරෝනා මරණ 31 යි ආසාදිතයින් 680 යි

Ad Code

බදාදා කොරෝනා මරණ 31 යි ආසාදිතයින් 680 යි

covid-death-update
බදාදා කොරෝනා මරණ 31 යි ආසාදිතයින් 680 යි

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu