බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සති දෙකක කාලයකට අත්හිටුවයි

Ad Code

බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සති දෙකක කාලයකට අත්හිටුවයි


පරිගණක පද්ධතිය යාවත්කාල කරන නිසා බස්නාහිර වාහන ආදායම් බලපත් කාර්යාලය සති දෙකකට වසා දමන බව නිවේදනය කර තිබේ.


අදාළ නිවේදනය පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu