පරිගණක පද්ධතිය යාවත්කාල කරන නිසා බස්නාහිර වාහන ආදායම් බලපත් කාර්යාලය සති දෙකකට වසා දමන බව නිවේදනය කර තිබේ.


අදාළ නිවේදනය පහතින්