කලකට පසු දෛනික මරණ සියයට වඩා අඩුවේ - සඳුදා කොරෝනා මරණ 93 යි ආසාදිතයින් 1518 යි

Ad Code

කලකට පසු දෛනික මරණ සියයට වඩා අඩුවේ - සඳුදා කොරෝනා මරණ 93 යි ආසාදිතයින් 1518 යි
සඳුදා කොරෝනා ආසාදිතයින් 1518 යි මරණ 93 යි. කලකට පසු ආසාදිතයින්ගේ හා මරණවල විශාල පසුබැස්මක් අද දින පෙන්නුම් කර තිබේ.

 
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu