පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත් ජූලි 31 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

Ad Code

පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත් ජූලි 31 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

grade1-school-application

2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා පාසල්වලට ළමයි ඇතුළත් කිරීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීමට දී ඇති කාලය 2021 ජූලි 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි.
අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීමට ලබා දීමට ලබා දී තිබූ කාලය ජුනි 30 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබූණි..
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu