මුල්වරට 50 පනී - කොරෝනා මරණ 54 යි - ආසාදිතයින් 2637

Ad Code

මුල්වරට 50 පනී - කොරෝනා මරණ 54 යි - ආසාදිතයින් 2637

sri lanka covid19 deaths

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම කොරෝනා මරණ තහවුරුවූ දිනය ලෙස අද (8) හඳුනාගන්නට ලැබේ. ඒ අනුව අද දින වාර්තාවේ තහවුරු කරන ලද කොරෝනා මරණ 54 කි. ආසාදිතයින් 2637 කි.


(කෙසේ වෙතත් වාර්තාව මගින් ප්‍රමාදවී මරණ තහවුරු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අද දින පමණක් සැලකුවොත් මරණ නැත. නමුත් හෙට අනිද්දා හෝ ඉදිරි දිනවල අද (8) ට මරණ එකතුවේ.)ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu