ලංකාව දැන් 50 වෙනියා - ඉන්දියාවේ ආසාදිතයින් මරණ තවත් ඉහළට -කොරෝනා ලෝක තත්ව වාර්තාව Apr.29

Ad Code

ලංකාව දැන් 50 වෙනියා - ඉන්දියාවේ ආසාදිතයින් මරණ තවත් ඉහළට -කොරෝනා ලෝක තත්ව වාර්තාව Apr.29

covid19 deaths world

ඉන්දියාවේ ආසාදිතයින් මරණ තවත් ඉහළට -කොරෝනා ලෝක තත්ව වාර්තාව Apr.29
sri lankaඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu