කොළඹ පොහොට්ටු මනාප ප්‍රතිඵලය

Ad Code

කොළඹ පොහොට්ටු මනාප ප්‍රතිඵලය


සරත් වීරසේකර 328,092 (1)
විමල් වීරවංශ 266,084 (2)
උදය ගම්මන්පිල 136,331 (3)
විජේදාස රාජපක්ෂ 120626 (4)
බන්දුල ගුණවර්ධන 101,646 (5)
ප්‍රදීප් උඳුගොඩ 91,958 (6)
දිනෙශ් ගුනවර්ධන 85,282 (7)
මධුර විතානගේ 70,205 (8)
ප්‍රේමනාත් දොලවත්ත 69,055 (9)
ගාමිණි ලොකුගේ 62,543 (10)
සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු  52,316 (11)
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත 50,333 (12)


(කොළඹ අනෙක් පක්ෂ පසුවට)ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu