අමාත්‍යංශ 28 ක් හා ව්‍යුහයන් නම් කර ගැසට් කරයි

Ad Code

අමාත්‍යංශ 28 ක් හා ව්‍යුහයන් නම් කර ගැසට් කරයි

ව රජය යටතේ පිහිටුවන්නට නියමිත අමාත්‍යංශ 28 ක් හා ඒවායේ විෂය ව්‍යුහයන්
ගැසට් පත්‍රයක් මගින් රජය ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.

ඒවාට පත් කරන ඇමතිවරුන් තවම නම් කර නැති අතර අනිද්දා (12) මහනුවර මගුල් මඩුවේදී එම අය නම් කර දිවුරුම්දීම සිදුවනු ඇත.
අදාළ ජනපති මාධය අංශ නිවේදනය හා ගැසට් පත්‍රය පහතින්


සම්පූර්ණ ගැසට් පත්‍රය මෙතැනින්ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu