🔥 අවදානම් කලාප වල ඇඳිරිය 4 දින දක්වා නැවත වෙනස් කෙරේ

Ad Code

🔥 අවදානම් කලාප වල ඇඳිරිය 4 දින දක්වා නැවත වෙනස් කෙරේ

ද උදෑසන පොලිස් නිවේදනයකින් ප්‍රකාශිතවූ ඇඳිරි නීතියේ නවතම තත්වය යළි අද හවස ජනපති මාධ්‍ය අංශය මගින් වෙනස් කර නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එයට අනුව

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය මැයි මස 04 සඳුදා අළුයම 5.00 දක්වා දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතියි.
සෙසු සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 27 සඳුදා අළුයම 5.00ට ඉවත් කොට රාත්‍රී 8.00ට යළි පනවනු ලැබේ.ඉන් පසු මැයි 01 වන සිකුරාදා දක්වා මේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නිතිය ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට පසුදා අළුයම 5.00 දක්වා පමණි.
කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල රාජ්‍ය, පෞද්ගලික දෙඅංශයේ ආයතන ඇඳිරි නීතිය තිබුණ ද මැයි 04වනදා සිට විවෘත කොට පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන පරිදි අදාළ නීති රීති ලිහිල් කරනු ලබනවා.
දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල ආදී රාජ්යා ආයතන සේම පෞද්ගලික අංශයේ කර්මාන්තශාලා, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ව්‍යාපාර, සේවා ස්ථාන, එළවළු, මාලු සහ සිල්ලර වෙළෙඳසැල් පවත්වාගෙන යාමට අවසර දී තිබෙනවා.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu