ආණ්ඩුවෙන් ඇත්ත කියන්නෑ - 90000 කට වඩා කොරෝනා ආසාදිතයි - චීන හෙදියක් කියයි

Ad Code

ආණ්ඩුවෙන් ඇත්ත කියන්නෑ - 90000 කට වඩා කොරෝනා ආසාදිතයි - චීන හෙදියක් කියයි

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu