නතරවූ ලොතරැයි අලෙවිය වෑන් වලින් ඇවිත් පණගන්වයි

Ad Code

නතරවූ ලොතරැයි අලෙවිය වෑන් වලින් ඇවිත් පණගන්වයි


අද 16 සිට දීපව්‍යාප්තව ලොතරැයි අලෙවිය අත්හිටුවීමට ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිත මහතුන් ක්‍රියා කිරීමෙන්
පසුව ඉදිරි දිනවල
දිනුම් ඇදීමට නියමිත ලොතරැයි අලෙවි කරගැනිමේ දුෂ්කරතාවයකට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පත්ව තිබේ. මේ හේතුවෙන් එම මණ්ඩලවල නිල වෑන් රථ ප්‍රධාන නගරවල නතර කර ජංගම ලොතරැයි මධ්‍යස්ථාන ආකාරයට ජනතාවට ලොතරැයි අලෙවිය අරඹා ඇතැයි වාර්තාවේ.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu