ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙන 01 බදාදා- විදුලි කප්පාදු කාලසටහන  මෙසේය.

A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
https://www.gossiplankanews.com/p/power-cut-area-groups.html