21 සෙනසුරාදා 22 ඉරිදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

21 සෙනසුරාදා 22 ඉරිදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-shedule-jan-21-22
21 සෙනසුරාදා 22 ඉරිදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
https://www.gossiplankanews.com/p/power-cut-area-groups.htmlඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu