කුරුණෑගල පෙරපාසලේ ගල ඉවත්කිරිමේ 93 ලක්ෂයේ කොත්තරාත්තුවට හය කෝටියක් ගෙවලා

Ad Code

කුරුණෑගල පෙරපාසලේ ගල ඉවත්කිරිමේ 93 ලක්ෂයේ කොත්තරාත්තුවට හය කෝටියක් ගෙවලා

kurunegala-incident

කුරුණෑගල මහ නගර සභාව මාතෘ හා ළමා සායනය සහ පෙර පාසල වෙනුවෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේ දී ඉදිකිරීම් භූමියේ තිබූ ගලක් ඉවත් කිරීමට රුපියල් කෝටි හයකට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇතැයි විගණන වාර්තාවකින් අනාවරණය වේ.ගල ඉවත් කිරීමේ අනුමත ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ 93ක් බව ද එම වාර්තාවේ සදහන් වේ.එම වාර්තාවට අනුව ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත වියදම ඇස්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 23කි. මෙම ව්‍යාපෘතිය අනුව සැලසුම් කළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ භූමියේ තිබූ ගලක් ඉවත් කිරීමට සිදුවී ඇති අතර, ඒ සඳහා  වන අනුමත මිල ගණන් වන්නේ ලක්ෂ 93කි. එසේ තිබිය දී සාවද්‍ය මිල විශ්ලේෂණයක් කර එය කෝටි පනහකින් සිදු කිරීමට තාක්ෂණ නිලධාරී, සහකාර ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ නිලධාරී, නාගරික ඉංජිනේරු හා නාගරික කොමසාරිස් අනුමත කිරීමෙන් පසුව ඊට පන්කෝටි අනුඅට ලක්ෂයක මුදලක් ගෙවා ඇතැයි එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

මුදිතා දයානන්ද
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu