දෙසැම්බර් 06 සිට 09 තෙක් විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

දෙසැම්බර් 06 සිට 09 තෙක් විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-dec-6-9
දෙසැම්බර් 06 - 09 තෙක් විදුලි කප්පාදු කාලසටහන


A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
https://www.gossiplankanews.com/p/power-cut-area-groups.htmlඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu