නොවැ 30 (බදාදා) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

නොවැ 30 (බදාදා) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

 

nov-30-power-cut
නොවැ 30 (බදාදා) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන


A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HEREඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu