බ්‍රහස්පතින්දා (6) හා සිකුරාදා (7) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

බ්‍රහස්පතින්දා (6) හා සිකුරාදා (7) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

october-6-7-power-cut
බ්‍රහස්පතින්දා (6) හා සිකුරාදා (7) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන
A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu