ඔක්තෝබර් 04 හා 05 විදුලි කප්පාදු කාල සටහන

Ad Code

ඔක්තෝබර් 04 හා 05 විදුලි කප්පාදු කාල සටහන

october-4-5-power-cut

ඔක්තෝබර් 04 හා 05 විදුලි කප්පාදු කාල සටහනA B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu