විදුලි කප්පාදු කාලසටහන සඳුදා (8), අඟහ (9) හා බදාදා (10)

Ad Code

විදුලි කප්පාදු කාලසටහන සඳුදා (8), අඟහ (9) හා බදාදා (10)

power-cut-shedule-august-8-9-10
විදුලි කප්පාදු කාලසටහන සඳුදා (8), අඟහ (9) හා බදාදා (10)

A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu