සිපෙට්කෝ ඉන්ධන බෙදාහැරෙන තැන් ලැයිස්තුව - අගොස්තු 8- 14