ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් අපට තෙල් නොලැබෙන හේතු - උපුටාගැනීම Facebook