බස් නැති රටේ පිටිපස්සෙත් අවදානම් පුංචි ඉඩක් Video

Ad Code

බස් නැති රටේ පිටිපස්සෙත් අවදානම් පුංචි ඉඩක් Video

sltb-pocket-student

මේ දිනවල පවතින ඉන්ධන හිඟය නිසා බස් රථ ධාවනය සීමාසහිතවීම මත ගම්බදව පාසල් පැවැත්වීම අති දුෂ්කර තත්වයට පත්ව ඇත. සිසුන්ට බස් රථයේ ඇතුලේ යන්නට ඉඩක් නැතිවීම නිසා පිටුපස සොයාගත් අපූරු පොකට්ටු ඉඩක් මෙම වීඩියෝවෙන් දැක්වේ. මොණරාගල මාතර ලංගම බසයකින් මෙම සිදුවීම වාර්තා විය.
කෙසේ වෙතත් එය අවදානම් ගමනකි. දැනගන්නට ලැබෙන්නේ රියදුරු දැනුවත්ව එවැනි ගමනක් සිදුව ඇති අයුරුය. video below


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu