අගමැතියි ජනපතියි ප්ලේන් එක හැපෙන්න පෙර බඩු පැක්කරගෙන (අඟහ. කාටූන්)

Ad Code

අගමැතියි ජනපතියි ප්ලේන් එක හැපෙන්න පෙර බඩු පැක්කරගෙන (අඟහ. කාටූන්)

 

president-cartoon
 


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu