සඳුදා (23) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

සඳුදා (23) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-may-23-monday

සඳුදා (23) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මෙසේය


A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu