අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කරන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව

Ad Code

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කරන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව

List-of-filling-stations-that-dispense-fuel-for-essential-services

දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවලින් තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපය බැගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ පාලනයට යටත්කර බාධාවකින් තොරව ජනතාවට ලබා දීමට

පියවර ගන්නා බව අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබේ.ඉන්ධන බෙදාහැරීමට තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව පහතින්

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu