ගෑස් පුපුරන නිසා ගෙදර ඉන්නත් බැහැ එළියෙ ඉන්නත් බැහැ (අඟහ. කාටූන්)

Ad Code

ගෑස් පුපුරන නිසා ගෙදර ඉන්නත් බැහැ එළියෙ ඉන්නත් බැහැ (අඟහ. කාටූන්)

Cant-stay-at-home-or-outside-because-of-gas-explosion
 ගෑස් පුපුරන නිසා ගෙදර ඉන්නත් බැහැ එළියෙ ඉන්නත් බැහැ (අඟහ. කාටූන්)


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu