නුවර පෙරහැරේ අලි කුලප්පුවක්

Ad Code

නුවර පෙරහැරේ අලි කුලප්පුවක්

Elephant fury in Kandy procession
මහනුවර ඇසළ පෙරහැර පවත්වන අතරතුර සිදුවූ අලිකුලප්පුවීමක් ගැන සඳහන් වීඩියෝවක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වේ. එය මේ සමග පළවේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu