ශානි අබේසේකර අත්අඩංගුවට ගත් හේතුව පොලිසිය පැහැදිලි කරයි

Ad Code

ශානි අබේසේකර අත්අඩංගුවට ගත් හේතුව පොලිසිය පැහැදිලි කරයි
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu