අසරණ මිනිසුන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර කළ වෛද්‍ය මෂාලි මිය යයි

Ad Code

අසරණ මිනිසුන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර කළ වෛද්‍ය මෂාලි මිය යයි


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu