මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අනුව SLPP ආසන 06- SJB ආසන 01

Ad Code

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අනුව SLPP ආසන 06- SJB ආසන 01


මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.
මාතරින් පොදු ජන පෙරමුණට ආසන 6ක් හා සමගි ජන බලවේගයට එක් ආසනයක් හිමිව තිබේ.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu